Qui som

L’Associació de Dones de Linyola és una entitat formada per una junta de nou dones escollides per votació, que organitza i impulsa diversos esdeveniments al llarg de l’any, així com activitats d’interès comú per a les seves sòcies.

Per tal de poder ser sòcia de l’ADOLI, cal tenir present el següents requisits:

  • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
  • Si són menors, en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipades, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser sòcies de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegides membres de la Junta Directiva.
  • Les menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
  • Per integrar-se a l’associació cap presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc. Si la sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides als estatuts, la Junta Directiva no li pot negar l’admissió.

logo-adoli-v1